Mô hình tổ chức

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Mời xem trang Cơ cấu quản trị điều hành thuộc mục Quan hệ cổ đông

Công ty con

  CTCP May Gia Lai

  CTCP May Đà Lạt

  CTCP May Bình Định

  CTCP May An Nhơn

  CTCP May Tam Quan

  CTCP May Bình Thuận - NB

  CTCP May Gia Phúc

  CTCP May Nhà Bè - Hậu Giang

  CTCP May Nhà Bè - Đức Linh

  CTCP Bất Động Sản Nhà Bè

  CTCP Truyền Thông và Du Lịch NBC

  Công Ty TNHH Giặt Tẩy Nhà Bè

Các đơn vị sản xuất

  Khu I

  Khu II

  Khu III

  Khu IV

  XN May Bình Phát

  XN May Bảo Lộc

  XN May Kontum

Văn phòng công ty

  P. Kinh doanh thị trường

  P. Sản xuất

  P. FOB

  P. ODM

  P. Kế toán tài chính

  P. Kỹ thuật

  P. Quản trị chất lượng

  P. LEAN

  P. Công nghệ & phát triển

  P. Lao động - tiền lương

  P. Hành chính nhân sự

  P. Bảo vệ

  P. Dự án

  Ban đời sống

  TT. Hệ thống Công Nghệ Thông Tin

  TT. Thời trang De Celso

  TT. Thời trang Mattana

  TT. Thời trang Novelty

  TT. Đồng phục NBC

Công Ty LDLK

  CTCP Đầu tư & Phát triển DV - TM Nhà Bè (NBC Logistics)

  CTCP May Phú Thịnh - NB

  CTCP May 9 - Nam Định

  CTCP Tư vấn Công nghệ Nhà Bè

  CTCP Xây lắp Công nghiệp Nhà Bè

 CTCP May Sông Tiền

 CTCP Truyền Thông Nhà Bè

 Công Ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa

 CTCP SX - TM - DV Hưng Phát